Nätverket Mykorrhiza

Nätverket Mykorrhiza består av  lokalgrupperna, det nationella nätverket och kärnforumet. För att kunna verka smidigt i samhället har vi också valt att starta en ideell förening i Mykorrhizas namn. Lokalgrupperna har självbestämmanderätt så länge de följer Mykorrhizas värderingar. Alla  frågor gällande Mykorrhizas värderingar och vad de innebär i praktiken besvaras och bestäms gemensamt i kärnforumet.

Kärnforum

Mykorrhizas styrelse är i form av ett kärnforumsom har möte en gång i månaden på skype. Alla som är intresserade av att vara aktiva inom Mykorrhiza och känner att de delar Mykorrhizas värderingar får vara med.

Det finns även en kärnforumsmaillista där kallelser till kärnforumsmöten kommer och man kan ställa frågor och diskutera mellan möten.

Varför Mykorrhiza?

Nätverket Mykorrhiza startades av en grupp unga som anser att det behövs en rörelse i Sverige som med praktiska metoder verkar för förändring genom lokal försörjning. Vi ville starta rörelsen för att med fokus på lokal matproduktion kunna arbeta med frågor som miljö, hälsa och global solidaritet.

Den maten vi konsumerar här och den livsstil som dominerar gynnar storskalig och industriell produktion som i sin tur bidrar till att miljön och människor i andra delar av världen lider. Hur vi producerar och konsumerar vår mat är grunden till många av vår tids stora problem, och genom att förändra det kan vi hitta lösningar.

Vi vill vara en lösningsfokuserad rörelse som vänder sig till både folk på landet och dom som bor i stan. Förändringar kan göras på många olika sätt, och det handlar om att utifrån sina egna förutsättningar skapa ett mer hållbart sätt att leva som avlastar miljön och dessutom ger oss en mer hälsosam livsstil. Vi behöver fler småskaliga odlare och vi vill inspirera och hjälpa de som vill driva småskalig ekologisk produktion, leva mer självförsörjande eller odla i staden. Vi vill lyfta fram lösningar för en lokal försörjning, skapa mötesplatser för kunskapsutbyte och inspirera dom som vill förändra och bygga nya sätt att leva.

Alla som delar vår vision och grundläggande värderingarär välkomna att delta i våra aktiviteter. Meningen är att vi ska vara ett autonomt nätverk som formas efter hand. Nya grupper och projekt får gärna ansluta sig och alla idéer är välkomna.

Varför heter vi Mykorrhiza?

Mykorrhiza kommer ifrån grekiskans ord för svamp och rot. I ett mykorrhizakomplex är svampens rottrådar (mycel) i kontakt med växtens rötter och ett utbyte av ämnen sker mellan organismerna. För att en växt ska kunna växa krävs det olika ämnen, till exempel kol, kväve, kalium, fosfor och olika mineraler. Kolet tas upp från luften och binds via fotosyntesen i olika energirika sockerföreningar medan de övriga ämnena måste tas upp från marken. Dessa ämnen finns utspridda i marken i olika koncentrationer och för ett effektivt upptag krävs ett stort rotsystem. Det är här mykorrhizan kommer in. Genom att växtens rötter är i kontakt med svampens mycel kan upptagningsområdet för ämnen och vatten i jorden flerdubblas. Dessutom kan svampens fina rottrådar ta upp vissa ämnen som inte växten kan. Svampen i sin tur saknar möjlighet att själv binda kol från luften genom fotosyntes men kan via mykorrhizakomplexet få det från växten.

Det är först på senare tid som man har kommit fram till att de flesta växter är beroende av någon form av mykorrhiza för att kunna växa normalt och vara motståndskraftiga mot sjukdomar. Eftersom ett och samma mycel kan vara i kontakt med flera växter så kan kol (socker) som bundits i en växt komma en annan växt till godo. Detta kan göra att växter klarar av att växa trots att de står i skuggan och har begränsad möjlighet att binda kol från luften. På grund av att växterna länkas samman med hjälp av mykorrhiza så kan det vara mer rätt att tala om det växande som en stor organism istället för enskilda individer.

Nätverket Mykorrhiza vill försöka vara som mykorrhiza i marken. Vi vill göra så att fler växter får möjlighet att växa. Vi finns, som mykorrhiza i marken, på gräsrotsnivå och vill bygga nätverk som når ut till olika delar av samhället. Liksom mykorrhizan bygger vi på samarbete, både människor emellan och mellan människan och naturen. På detta sätt kan vi bygga ett samhälle som, istället för individualism och konkurrens, fungerar som en stor samarbetande organism.